BLOG

BLOG

Όροι Διαγωνισμού

01 | 06 | 21
H εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην παροχή της υπηρεσίας FTTH (Fiber to the Home), στα πλαίσια του εορτασμού της συμπλήρωσης 10 ετών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αποφάσισε να διενεργήσει στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Γ. Μαύρου αρ. 12 κλήρωση με πέντε (5) συνολικά Δώρα για τους τυχερούς συνδρομητές: 1) ο πρώτος λαχνός θα κερδίσει ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας Fiat 500 Connect με το λογότυπο και το σήμα της εταιρίας, 2) ο 2oς και 3ος λαχνός από ένα φορητό υπολογιστή και 3) ο 4ος και 5ος από ένα Playstation 5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 1) Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση αυτή θα έχουν όλοι οι ενεργοί συνδρομητές του Δικτύου της Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., οι οποίοι θα έχουν εκκαθαρισμένες τις οφειλές τους προς την εταιρία και ειδικότερα όσοι θα έχουν εξοφλήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού που θα εκδοθεί την 31/12/2021. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην κλήρωση οι υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού εξ αίματος (γονείς – τέκνα) και εξ αγχιστείας (ο σύζυγος - η σύζυγος – ο πεθερός - η πεθερά). Όποιος συνδρομητής δεν επιθυμεί να συμμετέχει μπορεί να το δηλώσει γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@hcn.gr και το αίτημα του άμεσα θα γίνει αποδεκτό. 2) Σε κάθε συνδρομητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και για κάθε μία σύνδεση του αντιστοιχεί και ένας μοναδικός κωδικός πελάτη, ο οποίος θα αποτελεί και το κουπόνι, το οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. 3)Συνδρομητές με περισσότερες της μίας συνδέσεις θα έχουν και αντίστοιχο ξεχωριστό κωδικό πελάτη για κάθε μία σύνδεση που θα συμμετέχει στην κλήρωση. 4) Έγκυρα θα θεωρηθούν όλα τα κουπόνια συμμετοχής σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον όρο 1. 5) Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ολικώς η μερικώς με χρήματα η με κάποια άλλη υπηρεσία και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα δώρα και για κανένα λόγο. 6) Η κλήρωση θα γίνει σε χώρο έμπροσθεν του υποκαταστήματος της εταιρείας επί της οδού Γ. Μαύρου αρ. 12 τον μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022 σε μέρα και ώρα που έγκαιρα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.hcn.gr. 7) H Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της αναβολής του διαγωνισμού – κλήρωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας και της ώρας της κλήρωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. 8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στο τηλέφωνο 2313250000 για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για το διαγωνισμό. 9) Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ www.hcn.gr όπου θα εμφανίζεται μόνο ο κωδικός πελάτη του τυχερού νικητή μέσα στα πλαίσια προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 10) Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τους με την εταιρία. Η παράδοση των δώρων θα γίνει στο υποκατάστημα της εταιρίας επί της οδού Γ. Μαύρου αρ. 12. Κατά την παράδοση των δώρων θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον τυχερό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα και με την επίδειξη του καταστατικού για τα νομικά πρόσωπα, από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Η παράδοση των δώρων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μικρής τελετής απονομής δώρων στο υποκατάστημα της εταιρίας επί της οδού Γ. Μαύρου 12 με την παρουσία των εκπροσώπων της Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 11) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια εταιρία. 12) Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρία για τεχνικά προβλήματα και αφορούν την ποιότητα αυτών, τυχόν ελαττώματά τους, την μηχανικής τους κατάσταση κλπ. 13) Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του δώρου, το οποίο παρέχεται «ως έχει» και ευρίσκεται. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στο δώρο της κλήρωσης, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση, εξαργύρωση της αξίας του σε χρήματα ή επισκευή του. Επίσης, ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο. 14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 15) Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι στην www.hcn.gr στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και θα κατατεθούν σε Συμβολαιογράφο, του οποίου το όνομα και τα στοιχεία θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας Hellenic Cable Networks (HCN) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. www.hcn.gr . Μετά την κατάθεση των όρων ακριβές αντίγραφό τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. 16) Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και ως αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Share: